fbpx

Pravila i uslovi korišćenja YellShops

Dobro došli!

Da biste koristili portal YellShops – Shopping Center Online, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:
Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:
Kompanije Yellow Pages osnivača i vlasnika YellShops – Shopping Center Online, sa sedištem u Beogradu, Dečanska br. 1.
Svakog pojedinačnog korisnika internet portala i mobilne aplikacije YellShops – Shopping Center Online  (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)
Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta YellShops – Shopping Center Online,  na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

Obaveze Ugovornih strana

Yellow Pages se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja YellShops – Shopping Center Online u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Yellow Pages prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Yellow Pages-a.

Pružalac usluga informacionog društva

Internet portal YellShops – Shopping Center Online, u vlasništvu kompanije Yellow Pages, u daljem tekstu YellShops ili YellShops – Shopping Center Online, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije proizvoda na internetu.

Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

Za korišćenje usluga YellShops – Shopping Center Online neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem YellShops tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na YellShops, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od YellShops – Shopping Center Online. Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati prodavnicu I proizvode, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar YellShops zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas ili proizvod, može biti samo pravno lice, a  ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Za oglašavanje na YellShops, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na YellShops. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na YellShops), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom YellShops radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama YellShops, po mogućstvu i na Yellow Pages stranici, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa YellShops, onoga momenta kada dobijemo prijavu ili pronađemo na proverama,  uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

Uslovi oglašavanja

Yellow Pages je izdavač i daje oglasni prostor na YellShops – Shopping Center Online, u zakup radi reklamiranja i postavlja proizvoda i usluga od strane prodavca (komitenta) a pod uslovima ovde navedenim.
Po uplati iznosa, usluge koju komitent izabere,  na račun izdavača, biće odobreno prikazivanje sve ako je po zakonu o oglašavanje. Podatke koje komitent postavi na profil svoje firme, ili prodavnice, na proizvode ili uslugei koji se nalaze na ovom sajtu očekuje se da budu tačni i bez anonimnog predstavljanja bilo čega, a komitent garantuje ispravnost i verodostojnost podataka i odobrava Izdavaču da iste može neograničeno koristiti, objavljivati, prilagođavati, reprodukovati, prevoditi, prenositi, distribuirati, uključujući Internet, publikacije, telefonsko davanje informacija kroz info centar, kroz sistem preporuka, objavljivanje kroz kreditni biro ili informisanje i kontaktiranje e-mailom, i na druge načine koristiti sve ili deo informacija, materijala ili sadržaja na bilo koji način putem svih poznatih i budućih tehnologija.
Takođe, garantuje da materijal koje je dao Izdavaču ili postavio na sajt nije u suprotnosti sa zakonom, te da on ima sve potrebne dozvole i odobrenja za izvršavanje poslova iz istog, a tvrdi da je sa autorima teksta, slika, idejnih rešenja i sl. koje je dao Izdavaču za dizajn ili objavio na Internetu, regulisao pitanje autorskih prava i da u tom pogledu Izdavač prema autorima nema nikakvih obaveza. Ugovorne strane su saglasne da će autorsko pravo na dizajn koji je pripremio Izdavač za Internet ostati njegova svojina, te da će informacije, oglasi, video oglasi, web sajt, i sve drugo što je pravio biti autorsko pravo Izdavača i ne mogu biti emitovani i reprodukovani bez njegovog pristanka. U slučaju ugovaranja prikazivanja brendova, Komitent garantuje da je ovlašćeni predstavnik, zastupnik ili ima pravo da prodaje proizvode predmetnog brenda. Komitent se obavezuje da u slučaju promene adrese, telefona ili bilo kojih podataka vezanih za oglašavanje iz ovoga ugovora, sam ažurira na sajtu, ili odmah obavesti Izdavača. Izdavač ne snosi odgovornost za netačno objavljene informacije. Komitent se obavezuje da uz ovaj ugovor dostavi i popunjenu i overenu deklaraciju (Član 11 Zakona o oglašavanju).
Oglašavanje je zaključeno, a tretira se kao ugovor, navedenog dana kada je Komitent postavio podatke i uplatio ponuđeni iznos, a stupa na snagu odmah po uplati.   Oglašavanje važi za period od godinu dana, sem ako nije drugačije definisano. Oglašavanje se nastavlja automacki dok komitent sam ne prekine. Oglašavanje  se može raskinuti pismenom izjavom volje jedne strane upućene drugoj ugovornoj strani. Smatra se da je oglašavanje, ugovor, raskinuto onog dana kada je druga strana primila obaveštenje poslato poštom, e-mailom, faksom ili uručeno lično uz potpis primaoca.
Ugovorne strane su saglasne da Izdavač može prekinuti oglašavanje bez obaveze posebnog obaveštavanja komitenta, ako komitent ne izvrši plaćanje utvrđeno ugovorom, ako materijal koji komitent pošalje ne odgovara uredničkoj politici Yellow Pages-a (korišćenje istog u svrhu ilegalnih radnji, konkurencija Yellow Pages-u, pretnji, ucena, pornografije ili zabranjenih materijala za decu) i ako nije u skladu sa uslovima korišćenja Yellow Pages portala. Raskidom ovog ugovora po bilo kom osnovu prestaje obaveza Izdavača da emituje oglasnu poruku, a ostaje obaveza komitenta za plaćanje kao što je prethodno navedeno.

Ograničenja prilikom korišćenja YellShops – Shopping Center Online

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja YellShops poštovati sledeća ograničenja za postavljanje oglasa proizvoda:
• Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
• Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
• Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
• Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze.
• Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
• Fizičkim licima nije dozvoljeno da se oglašavaju.
Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na YellShops poštovati sledeća ograničenja:
• Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše “zaradu preko interneta”) u tekst (opis) oglasa.
• Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
• Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

Pravila i uslovi za slanje poruka unutar YellShops – Shopping Center Online

Registrovanim Korisnicima usluga, YellShops – Shopping Center Online nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar YellShops – Shopping Center Online. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:
• Nije dozvoljeno koristiti YellShops – Shopping Center Online za slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
• Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača.
• Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na YellShops u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
• Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.
Pravila i uslovi za Preporuke korisnika na YellShops
• Nije dozvoljeno davanje ili prikupljanje neosnovanih ocena.
• Nije dozvoljeno unošenje uvredljivog sadržaja u opis ocene ili odgovor na ocenu.

Trgovina između Korisnika usluga

YellShops – Shopping Center Online ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga  je na sopstveni rizik Korisnika usluga. YellShops – Shopping Center Online, niti njegov vlasnik Yellow Pages, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na YellShops – Shopping Center Online

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na YellShops.
Sadržaj Sajta (tekstovi, slike, video/audio klipovi, simboli) su u vlasništvu Yellow Pages-a. Yellow Pages ne prihvata odgovornost da kontroliše trademarks, copyright ili prava trećih lica. Yellow Pages može u nekim momentima diskretno isključiti, suspendovati ili zabraniti prezentovanje proizvoda ili usluga članovima koji prekorače pravilo o autorskom ili bilo kom drugom pravu drugih članova na sajtu.
Ako verujete da Vaš pravno zaštićen materijal koristi treće lice, koje nije autorizovano za korišćenje istog, možete nas kontaktirati i priložiti dokaze koje posedujete. Yellow Pages će pomoći da stupite u kontakt sa tim ili pravnim savetnikom i preporukama.
Sve nesporazume treba rešavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, a tek ukoliko ne mogu da se reše sporazumno, nadležan je trgovinski sud u Beogradu.
Sva prava, uključujući i pravo na prevod na bilo koji jezik, zadržava Yellow Pages. Ni jedan deo ovoga sajta  uključujući naziv, znakove i autorska prava koja su upisana u registar kod Saveznog zavoda za Intelektualnu svojinu u Beogradu,
Yellow Pages, Pages, Preporuke, Ako nije ovde možda i ne postoji, Košta malo znači mnogo, Yellow direct email marketing, Brand Name Index, Klasifikacioni sistem po delatnosti i abecedi, ne sme biti reprodukovan u bilo kom obliku ili na bilo koji način.
Za svako nedozvoljeno korišćenje ovoga sajta i Yellow Pages publikacija, poput upotrebe isečaka u reklamne svrhe, prepisivanje ili kopiranje adresa ili drugih informacija radi objavljivanja u sličnim publikacijama ili internetu, prodaje drugim licima, postavljanje u sisteme radi ličnih potreba ili potreba drugih osoba, smatraće se kao povrede žigova, pravila o poštenoj trgovini ili izdavačkog i autorskog prava.
Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja YellShops
Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja YellShops, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga.

Isključenje odgovornosti

YellShops isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:
• U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, YellShops nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar YellShops.
• U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, YellShops nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na YellShops.
• U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, YellShops nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima ako korisnici usluga u svojim proizvoda ili usluga umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
• U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, YellShops nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.
Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa
Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da YellShops nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Yellow Pages ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja oglasa. Yellow Pages zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane YellShops se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja YellShops, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Politikom privatnosti.

Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Yellow Pages zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje YellShops, te da uskrati pristup YellShops korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.
Yellow Pages
Beograd, dana 01.09.2019. godine

 

-